הודעות שתייגו ‘תשובה’

להזדרז בהכנת צרכי שבת
לכבד את השבת אפי' בדבר מועט

בני אם יפתוך חטאים אל תובא – יפתוך להתייאש מהעבירות, אל תשמע ליצר הרע אלא חזור בתשובה

089

אם מותר להניח תפילין בבין השמשות
אבל אם מניח תפילין

אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה

408

לא ספר לילה אחד מה דינו
אם צריך לספור שוב בבוקר

צריך שימי האדם יהיו כל הזמן בתשובה

450

יין פוטר שאר מיני משקין
מה הדין כשמקדש על כוס יין בשבת

ה' מעכב את הפורענות לעולם כדי לתת זמן לחזור בתשובה

455

דין השותה מים בתוך הסעודה
השותה שכר בתוך הסעודה

על ידי תשובה מאהבה זדונות נעשות לו זכויות

457

דין האוכל פרות קודם הסעודה
אכל פרי בתוך הסעודה והביאו לו מאותו פרי לקינוח

החוזר בתשובה מאהבה זדונותיו נעשו לזכויות

486

אם מותר להסתרק
מתי אסור תספורת

אפשר לחזור בתשובה בהרהור תשובה בלבד

491

אם מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת ומה הדין בדגים
נקניק פרווה אם מותר לאוכלו

צריך לשוב בתשובה גם על המצוות שלא עשה כפי שצריך

564

פרי עם ספק בברכתו האחרונה
אכל כזית אורז ועוגה

צריך לעשות כל הזמן תשובה

613

ברכה על דבר שאין גידולו מן הארץ
הגומע ביצה חיה

על עצם הבקשה לסליחה צריך לבקש סליחה