הודעות שתייגו ‘תורה’

503

לא אמר רצה והחליצנו

צריך לבכות על אי העסק בלימוד התורה

506

דין רצה והחליצנו בסעודה שלישית אחר השקיעה
אם התפלל ערבית באמצע הסעודה

בכח התורה להכניע את כל האויבים

512

ברכת הסופגנין
ברכת הפשטידא

התורה משמחת את האדם

515

לומר לדוד מזמור
איך יתנהג בתפלות בראש השנה

לימוד תורה חשוב יותר מהקרבת קרבנות

518

אם כל אחד יכול לברך לעצמו
נוהגים לאכול מראש כבש או איל

בכח התורה להכניע את האויבים והשונאים

525

נסתפק אם קידש בליל שבת
קידוש בליל יום טוב אם הוא מדאורייתא או דרבנו
נשים חייבות בקידוש ביום טוב

החטאים גורמים לאדם עצבות

535

כמה שיעור השופר
יחיד שמתפלל מוסף אם יפסיק לשופר

מי שלמד תורה מקטנותו התביעה עליו יותר גדולה

536

שבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים מכפרים על כל יום מימי השבוע שבמשך השנה
לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב

כשאדם מתבטל מהתורה, הגזירות הרעות יכולות לבוא עליו

559

פירות שדרכם לאוכלם חיים
פירות בסוף הסעודה

ה' תיכנן את העולם לפי התורה

583

יין פוטר כל מיני משקין

על ידי לימוד התורה יכולים עם ישראל להכניע את כל האוייבים

584

אם מברכים על ארק באצע הסעודה

התורה נמשלה לאש

595

ברכת הבוסר

יסורים שאין בהם ביטול תורה

603

הדלקה עושה מצוה
מה יעשה סומא

אדם שלומד תורה שמח תמיד

615

מאכל של איסור
מעשה שבת שבישל ישראל

לשון חכמים ברכה

618

ברכת מרק ירקות
פרי שיש בו ספק

בזכות התורה נקרע הים