הודעות שתייגו ‘תורה’

כמה נרות מדליק בחנוכה
נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה
דין האלמנה בנרות חנוכה

כי לוית חן הם לראשך – חש בראשו, שיש הרהורים רעים, יעסוק בתורה. חש בגרונו, נכשל בלשון הרע, יעסוק בתורה ויתכפר אחרי שיחזור בתשובה

הוצאות שבת ויו"ט לא קצוב מר"ה
מותר ללוות בריבית דרבנן לעונג שבת
כשמוכרי הדגים מייקרים את השער

חכמות בחוץ תרונה – אדם שלומד, גם כשהולך בחוץ צריך שתורתו תלך איתו

020

פשט טליתו וחוזר להתעטף אם מברך שוב
טלית שעשויה מצמר גפן ממה יהיו עשויין הציציות
אם צריך שיהיו הציציות מעבודת יד

כי תבוא חכמה בלבך – שלומד תורה, אז 'ודעת לנפשך ינעם', שמתקן את הנפש

024

לטעום התבשיל בערב שבת ויום טוב
כיבוס הבגדים ביום חמישי

כשאדם עוזב אורחות יושר ומתבטל מתורה מיד הולך בדרכי חושך

038

גם נשים אומרות תיקון חצות
תלמידי חכמים אם אומרים תיקון חצות

התורה מרפאת את מחלות הנפש

045

מהרהר, כותב, או שומע דברי תורה, אם צריך לברך ברכות התורה

כשמחליף עם חבירו דברי תורה אף אחד לא חסר כלום

046

נסתפק אם בירך ברכת התורה
לפסוק דין קודם ברכות התורה

אם יבוא עם חשק חזק יוכל לעסוק יותר טוב בתורה
אם רוצה לחבר ספרים צריך יותר חריפות וחריצות

047

דין השומע קדושה, י"ג מידות, או שמע ישראל, קודם שיברך ברכות התורה

התורה כוללת הכל ולכן היא שוווה יותר מהכל

048

אם מותר ליסוע בערב שבת

מי שעוסק בתורה לשמה זוכה לאורך ימים, עושר וכבוד

050

לעמוד כשאומרים ה' מלך, ברוך שאמר, ו'יברך דוד', ודין זקן או חולה
כשאומרים ה' מלך בשמחת תורה כשמקיפים עם הספר תורה

בעבור התורה ישיגו החיים
התומך בתורה בגדרים וסיגיים הוא משובח

051

ענין יום ט"ו בשבט
איסור תענית בט"ו בשבט
שלא אומרים תחנון ביום ט"ו בשבט

לא תסור התורה ממך במעשה ובמחשבה

054

עשיית מלאכה בערב שבת
מה מותר לעשות בערב שבת

כאשר תשמור את התורה, גם כשתוכיח לאחרים דבריך יהיו נשמעים

056

מתפלל ביחיד והגיע לברכו לומר ברייתא דרבי עקיבא ואם יזכיר שם ה'
אם להפסיק לומר את הברייתא בין ישתבח ליוצר

גם בשכבך התורה תשמור עליך

057

פירוש 'יהא שמיה רבא'
נכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור עונים יהא שמיה רבא

אם מתעסק בתורה ובמצוות לא יפחד מיום המיתה

073

יכול לשמוע רק על ידי חצוצרות, או המרכיב מכונת שמיעה, אם יכולים להוציא אחרים ידי חובה

אם האדם יעריך את התורה הוא לא יעזוב אותה