הודעות שתייגו ‘שליח ציבור’

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מברך שוב בבית
אסור לאבל להתענות בחנוכה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה.
תטה לבך לתבונה – להטות ליבו מתאוות העולם לחכמה

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מדליק שוב בבית
אבל לא מתענה ביום פקודת השנה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה
תטה לבך לתבונה – להטות הלב מכל התאוות לחכמה

357

אם צריך לעמוד בשעת קריאת המגילה
אם אפשר לברך בעצמו בלחש עם הש"צ

סיפור על יראת השמים של הסטייפלר

358

אם צריכים לעמוד אנשים ליד הקורא את המגילה
השליח ציבור יעורר את השומעים לצאת ידי חובה

צריכים לשמוח על הצרות כי הכל לטובה

364

לדקדק שלא לחסר מילים מהמגילה
כשיש רעש השליח ציבור צריך להמתין

מי שעוסק בתורה לא צריך לדאוג על הפרנסה

366

אם מותר לקרוא שנים מקרא כאשר השליח ציבור קורא את הפרשה בספר תורה
אם מותר להפסיק באמצע שנים מקרא

כשה' עושה דין ברשעים, מתרומם כבודו

403

אם כששומע מהשליח ציבור ברכת ספירת העומר יוצא ידי חובה ומה תקנתו

לפנות לה' ישירות

406

שליח ציבור שהתחיל אתה חונן בחזרה של שחרית ומנחה
מי שהתחיל אתה חונן בתפילות שבת כיצד ינהג

אפי' כשאי אפשר לצעוק צריכים להסתכל למרום

539

שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדוש
דיני זכרנו לחיים וכו'

בכל זמן יש ללכת לבית הכנסת