הודעות שתייגו ‘שבת’

להזדרז בהכנת צרכי שבת
לכבד את השבת אפי' בדבר מועט

בני אם יפתוך חטאים אל תובא – יפתוך להתייאש מהעבירות, אל תשמע ליצר הרע אלא חזור בתשובה

הוצאות שבת ויו"ט לא קצוב מר"ה
מותר ללוות בריבית דרבנן לעונג שבת
כשמוכרי הדגים מייקרים את השער

חכמות בחוץ תרונה – אדם שלומד, גם כשהולך בחוץ צריך שתורתו תלך איתו

017

חוטי ציצית שנסתבכו אם מותר להפרידם בשבת
הפרדת חוטי הציצית ביום חול

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

018

לעשות בצק לכבוד שבת ולהפריש ממנו חלה
גם אדם חשוב מצוה שישתדל להכין משהו לשבת

כי ה' יתן חכמה – למי ש- מפיו דעת ותבונה – ששומר את פיו

024

לטעום התבשיל בערב שבת ויום טוב
כיבוס הבגדים ביום חמישי

כשאדם עוזב אורחות יושר ומתבטל מתורה מיד הולך בדרכי חושך

030

מצות רחיצת הגוף בערב שבת
גזיזת הציפורניים בערב שבת
לנקות את הבית בערב שבת והדין באבל

לבטוח בה' מכל הלב

049

חייב אדם לברך מאה ברכות כל יום, וגם הנשים חייבות.
גם בשבת ויום טוב צריך להשלים מאה ברכות
מתי נקרא יום לענין מאה ברכות
סעודה שלישית גם אחרי השקיעה מצטרף למאה ברכות

אורך ימים בימינה – לעתיד לבוא, בשמאלה עושר וכבוד – בעולם הזה

052

עיטור השולחן בפירות בליל ט"ו בשבט
אם להניח את הפירות בליל ט"ו בשבט שחל בשבת לאחר ברכת המזון

לשמור ביותר שלא יכשל בדעתו ושכלו

066

איסור להעמיד קדירה על כירה שהסיקוה בגפת ועצים
אם מותר לתת תבשיל על כירים של גז, פתיליה של נפט, ופלטה חשמלית

לא ללמוד מאיש חמס אפי' מדרכיו הטובים

096

להפליג בספינה הנוסעת בשבת לדבר מצוה ולדבר הרשות

ללכת בדרך האמצעית

347

אם חל ט"ו בשבט בשבת מתי יברכו על הפירות

כל חפצו של האדם יהיה רק בתורה

388

אם מותר לברך ברכת האילנות בשבת
אם לא בירך בתחילת חודש ניסן מתי יברך

התורה נוותנת לאדם את הדרך הטובה והישרה

396

בערבית של ליל שבת לא אומרים והוא רחום
אם יש לומר בתפילה בו או בה

א"א להשלים את החובה לה' יתברך

401

דין הטועה בתפילת שבת והתחיל בתפילת חול

אמונה אמיתית מהי?

הלכות ספירת העומר

אם לספור אחרי קדיש תתקבל או אחר עלינו לשבח
קריאת פרקי אבות בשבתות שבימי הספירה

כשה' מתנהג במידת הדין צריך יותר רחמים