הודעות שתייגו ‘קריאת המגילה’

077

אם נשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובה בקריאת המגילה
קטן לא מוציא אחרים ידי חובה במגילה
לא להביא לבית הכנסת קטנים שעושים רעש

קודם כל תלמד מפי רב, אחר כך תלמד לבד

הלכות קריאת המגילה

הברכות על קריאת המגילה
שכח לברך שהחיינו מה יעשה
בירך בבית הכנסת אם יחזור על הברכות כשמוציא את הנשים בביתו

ה' רוצה שהצדיקים יבקשו ואז יתן להם

356

אבל אם יכול לקרוא את המגילה

צריך האדם לפחד רק מה'

357

אם צריך לעמוד בשעת קריאת המגילה
אם אפשר לברך בעצמו בלחש עם הש"צ

סיפור על יראת השמים של הסטייפלר

358

אם צריכים לעמוד אנשים ליד הקורא את המגילה
השליח ציבור יעורר את השומעים לצאת ידי חובה

צריכים לשמוח על הצרות כי הכל לטובה

363

הסדר הנכון בתפילה כשחל פורים במוצאי שבת
אם מותר לאחוז מגילת אסתר בלי מטפחת

מעלת הטלית

364

לדקדק שלא לחסר מילים מהמגילה
כשיש רעש השליח ציבור צריך להמתין

מי שעוסק בתורה לא צריך לדאוג על הפרנסה

365

נכון שכל אחד יחזיק מגילה כשרה
דין מי שאין לו מגילה כשרה

ה' עוזר במלחמה למי שלומד תורה

367

באיזה טעויות מדקדקים בקריאת המגילה
דיבור בעת קריאת המגילה

הגמול שישיב ה' לרשעים

368

אם מותר להפסיק באמצע קריאת המגילה
אם אפשר לברך ברכת הלבנה באמצע קריאת המגילה

369

דין הקורא את המגילה מתנמנם
אמירת ארבעה פסוקים על ידי הקהל בקול

שלימות האדם תלויה בהתעסקות בתורה

373

לומר עשרת בני המן בנשימה אחת
הנוסחאות שבמגילה

שבח לה' יתברך על שזן ומפרנס אותנו