הודעות שתייגו ‘צדקה’

039

אם מותר להסתפר בראש חודש
אם מותר לגזוז צפורניים בראש חודש
אם מותר לגזוז ציפורניים כסדרם

יתן צדקה ולא יחשוש שמא יחסר לו

040

אם להתענות בערב ראש חודש
מי שהתענה בערב ראש חודש אם יכול להפסיק

תן צדקה ויתרבה ממונך

060

משמוש הכיסים בערב שבת

אם ראית חברך שחפץ להיטב לעניים אל תמנעהו
אל תמנע צדקה מהעני

385

מים שלפני הספר אם כשרים לנטילה
ליטול בכלי נקוב
ליטול במים שעשו בהם מלאכה

לתת צדקה לעני בפנים שמחות

389

זמן ברכת האילנות
סומא אם יכול לברךך ברכת האילנות

לתת צדקה לעניים

405

המתפלל ערבית מבעוד יום כיצד ינהג בענין הספירה

מי שנותן צדקה זוכה ומקבל פני שכינה

468

ליטול את הכוס ביד ימין
למזוג את הכוס בברכת המזון

מעלת נתינת הצדקה

473

אם מותר לפתוח מסעדה בתענית
לתת צדקה בתענית

צריך האדם לתקן את הטוב עצמו

560

השותה שמן זית

פירות שרסקם
מעלת הצדקה וגמילות חסדים