הודעות שתייגו ‘ערבית’

396

בערבית של ליל שבת לא אומרים והוא רחום
אם יש לומר בתפילה בו או בה

א"א להשלים את החובה לה' יתברך

404

זמן ספירת העומר
אם סיים ערבית בבין השמשות כיצד ינהג

אם אדם לומד בלילה, שאז אין לו טרדת פרנסה, רואים שהטענה שלא יכל ללמוד במשך היום בגלל הפרנסה, היא אמת

405

המתפלל ערבית מבעוד יום כיצד ינהג בענין הספירה

מי שנותן צדקה זוכה ומקבל פני שכינה

506

דין רצה והחליצנו בסעודה שלישית אחר השקיעה
אם התפלל ערבית באמצע הסעודה

בכח התורה להכניע את כל האויבים