הודעות שתייגו ‘עצבות’

505

לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב

מי שמתגבר על יצר הרע שרוי תמיד בשמחה

525

נסתפק אם קידש בליל שבת
קידוש בליל יום טוב אם הוא מדאורייתא או דרבנו
נשים חייבות בקידוש ביום טוב

החטאים גורמים לאדם עצבות

543

חולה אם פטור מסוכה
חתן פטור מסוכה

חסרון מדת העצבות