הודעות שתייגו ‘ספירת העומר’

403

אם כששומע מהשליח ציבור ברכת ספירת העומר יוצא ידי חובה ומה תקנתו

לפנות לה' ישירות

404

זמן ספירת העומר
אם סיים ערבית בבין השמשות כיצד ינהג

אם אדם לומד בלילה, שאז אין לו טרדת פרנסה, רואים שהטענה שלא יכל ללמוד במשך היום בגלל הפרנסה, היא אמת

הלכות ספירת העומר

אם לספור אחרי קדיש תתקבל או אחר עלינו לשבח
קריאת פרקי אבות בשבתות שבימי הספירה

כשה' מתנהג במידת הדין צריך יותר רחמים

408

לא ספר לילה אחד מה דינו
אם צריך לספור שוב בבוקר

צריך שימי האדם יהיו כל הזמן בתשובה

409

נסתפק אם ספר בלילה הקודם מה דינו
ספר בהרהור מה דינו

אדם שלומד תורה לא מגיע לעוונות

413

נזכר בבין השמשות שלא ספר יום קודם
כתב כך וכך לעומר מה דינו

כשה' דן את האדם הוא מחשב מראש שיהיה דין זה צודק גם כלפי כל הנוגעים אליו

414

אם מותר לאכול קודם שיספור ספירת העומר

כשהאדם מגיע לעולם העליון רואה שהכל אמת וצדק

415

השואל את חבירו כמה ימים הלילה לעומר, מה יענה
היה קורא בשלחן ערוך היום יום אחד לעומר מה דינו

ריבוי התורה לא רק שלא מחליש את העיניים אלא אדרבה מאיר אותם

416

ספר ימים ולא שבועות
אמר אל תאמר וידוי היום ל"ג לעומר

להגיע ליראת ה' שהיתה פעם

417

שכח לספור בליל שישי
דין אונן בספירת העומר

תורת ה' תמימה הכוונה שיש בה חכמה רבה