הודעות שתייגו ‘מלאכה’

עשיית מלאכה כשהנרות דולקים
עשיית מלאכה בחנוכה

יראת ה' ראשית דעת – תלמד יראת שמים לפני החכמה

015

נשים בעשיית מלאכה בראש חודש
לכוף את אשתו לעשות מלאכה בראש חודש

וכמטמונים תחפשנה – כשם שאין לו טורח לחפש המטמונים כך לא יהיה לו טורח לחפש את החכמה

054

עשיית מלאכה בערב שבת
מה מותר לעשות בערב שבת

כאשר תשמור את התורה, גם כשתוכיח לאחרים דבריך יהיו נשמעים

103

חול המועד אסור בעשיית מלאכה
לכבד את חול המועד בכסות נקיה, מאכל ומשתה של בשר ויין
לשמח את הנשים בחול המועד

אם תעזור לאחרים ה' יתן לך סייעתא דשמיא

104

אם איסור מלאכה בחול המועד הוא מדאורייתא או מדרבנן
לנצל את חול המועד לתורה ולמצוות

ה' רואה את הכל

377

מים שספק אם נעשה בהם מלאכה
דין מי שיש לו מכה בידו לענין נטילת ידים

להרחיק את היצר הרע מבתי הכנסת ובתי המדרש

383

מים עכורים אם כשרים לנטילת ידים
דין מים שנעשה בהם מלאכה לענין נטילת ידים

הצדיק צריך לתעב את הרשע

385

מים שלפני הספר אם כשרים לנטילה
ליטול בכלי נקוב
ליטול במים שעשו בהם מלאכה

לתת צדקה לעני בפנים שמחות

400

לעשות מלאכה על ידי פועל עני בחול המועד

חביבין יסורים