הודעות שתייגו ‘יצר הרע’

להזדרז בהכנת צרכי שבת
לכבד את השבת אפי' בדבר מועט

בני אם יפתוך חטאים אל תובא – יפתוך להתייאש מהעבירות, אל תשמע ליצר הרע אלא חזור בתשובה

083

מי יכול להניח תפילין דר"ת
בחורים רווקים אם יכולים להניח תפילין דר"ת

להתגבר על היצר בדרך

097

לנקות את הבית לפסח
לבדוק בכיסי הילדים ובכיסי ילקוטיהם
זמן בדיקת החמץ

כל ההתחלות קשות

098

היכן צריך לבדוק את בדיקת החמץ

אחרית הפיתוי של היצר הרע מרה כלענה

377

מים שספק אם נעשה בהם מלאכה
דין מי שיש לו מכה בידו לענין נטילת ידים

להרחיק את היצר הרע מבתי הכנסת ובתי המדרש

393

אם מותר לאכול קודם הבדיקה
אם מותר ללמוד קודם הבדיקה
—-
כל החיים צריך להתפלל להנצל מהיצר הרע

505

לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב

מי שמתגבר על יצר הרע שרוי תמיד בשמחה

517

מנהג הסימנים שבראש השנה
דין התמרים

הרוצה להיות בשמחה עליו להתגבר על היצר הרע

מקום התקיעה
סדר תפלת מוסף

הרוצה להנצל מהיצר הרע יקבל את כל היסורים באהבה

540

סיים תפלתו ונזכר שלא אמר זכרנו לחיים וכו'
נהגו להרבות בצדקה ובמעשים טובים

במקום שאין אנשים היצר הרע משתדל להחטיאו

608

הדליק בערב שבת וכבתה
כמה שיעור צריך שיהיה בנרות החנוכה

נסיון העושר הוא בזמן שהיצר הרע קיים