הודעות שתייגו ‘יסורים’

082

אם ההלכה בתפילין כרש"י או כר"ת
אם צריך להניח שתי זזוגות תפילין

ההולך בדרך ה' צריך לילך ביסורים עד שמגיע לדרך הישר
לא לקפוץ למעלה ממדרגתו

400

לעשות מלאכה על ידי פועל עני בחול המועד

חביבין יסורים

411

צריך להסדיר את תפילת מוסף
התחיל להתפלל מוסף ונזכר שלא אמר יעלה ויבוא בשחרית

כשהאדם מתקן את פגמיו, היסורים מסתלקים ממנו

516

נוסח הקידוש בליל ראש השנה
דין ראש השנה שחל בשבת

כשמגיעים לעולם האמת רואים מדוע הגיעו על האדם כל היסורים

522

לא אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור והטעם
סדר קריאת התורה בראש השנה

היסורים בגלל החטאים

מקום התקיעה
סדר תפלת מוסף

הרוצה להנצל מהיצר הרע יקבל את כל היסורים באהבה

595

ברכת הבוסר

יסורים שאין בהם ביטול תורה

606

מדליקים מנר לנר
אם צריך להחליף את הפתילות

היסורים מכפרים את העוונות

612

ברכת הבננה והסברס
ברכת פירות אילני סרק

צריך לקבל את היסורים באהבה