הודעות שתייגו ‘יין’

103

חול המועד אסור בעשיית מלאכה
לכבד את חול המועד בכסות נקיה, מאכל ומשתה של בשר ויין
לשמח את הנשים בחול המועד

אם תעזור לאחרים ה' יתן לך סייעתא דשמיא

450

יין פוטר שאר מיני משקין
מה הדין כשמקדש על כוס יין בשבת

ה' מעכב את הפורענות לעולם כדי לתת זמן לחזור בתשובה

452

דין השותה יין רביעית או פחות מכך
דין השותה יין לפני הסעודה

צריך באופן כללי להשתמש במידת השלום שהיא הדרך הטובה והישרה

471

אם מקדשים בבית הכנסת
כשמקדש בבית הכנסת מי יטעם מהיין

לזכור את הדרשות

491

אם מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת ומה הדין בדגים
נקניק פרווה אם מותר לאוכלו

צריך לשוב בתשובה גם על המצוות שלא עשה כפי שצריך

519

קידש על היין ונשפך
קידש על הכוס ונמצא שהוא מים

עושים מצוות כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא

551

יין שריחו רע אם מקדשים עליו
יין מגיתו אם מקדשים עליו

אדם החוטא בורא לו מזיקים

557

יין שבפי ובסוף החבית לענין קידוש
יין שטעמו יין וריחו חומץ

הצרות בשביל לראות אם יעמוד האדם ביראת ה'

583

יין פוטר כל מיני משקין

על ידי לימוד התורה יכולים עם ישראל להכניע את כל האוייבים

585

בדיני ברכת הטוב והמטיב

צריך להכנס לבית הכנסת באימה וביראה

614

מתי מברכים על יין הגפן
אם מברכים על אוכל לרפואה

ה' יכול להשפיל ולהרים ברגע