הודעות שתייגו ‘יום טוב’

הוצאות שבת ויו"ט לא קצוב מר"ה
מותר ללוות בריבית דרבנן לעונג שבת
כשמוכרי הדגים מייקרים את השער

חכמות בחוץ תרונה – אדם שלומד, גם כשהולך בחוץ צריך שתורתו תלך איתו

024

לטעום התבשיל בערב שבת ויום טוב
כיבוס הבגדים ביום חמישי

כשאדם עוזב אורחות יושר ומתבטל מתורה מיד הולך בדרכי חושך

049

חייב אדם לברך מאה ברכות כל יום, וגם הנשים חייבות.
גם בשבת ויום טוב צריך להשלים מאה ברכות
מתי נקרא יום לענין מאה ברכות
סעודה שלישית גם אחרי השקיעה מצטרף למאה ברכות

אורך ימים בימינה – לעתיד לבוא, בשמאלה עושר וכבוד – בעולם הזה

384

אבל אם חייב בשנים מקרא
נשים אם חייבות בשנים מקרא

אם הרשע שונא את הצדיק, סימן שמעשיו של הצדיק מתוקנים

390

המנהג לומר פרק במה מדליקין, ומתי מקומו
המנהג שלא לומר פרק זה ביום טוב שחל בערב שבת, בשבת חנוכה, בשבת חול המועד, ובשבת שחל בו יום טוב
אומרים אותו גם בבית האבל
יש לומר את תפילות שבת בטוב טעם ובקול נעים
טוב שכל אחד מהציבור יעמוד כשהשליח ציבור אומר את הקדיש
כשאומרים ברוך ה' המבורך לעולם ועד טוב לכיון לקבל רוח של נשמה יתירה

אדם שלא לומד תורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף, ביאור בענין

418

טעה בתפילת שבת וחול המועד
התפלל בחול המועד תפילה של יום טוב

שמחת לומדי התורה היא גם פנימית

483

בדבר המנהג לומר סברי מרנן
ספרדי השומע ברכה מאשכנזי או להפך אם יוצא ידי חובה

לא להתגאות במיוחד בימים טובים

505

לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב

מי שמתגבר על יצר הרע שרוי תמיד בשמחה

525

נסתפק אם קידש בליל שבת
קידוש בליל יום טוב אם הוא מדאורייתא או דרבנו
נשים חייבות בקידוש ביום טוב

החטאים גורמים לאדם עצבות