הודעות שתייגו ‘חנוכה’

סיפור נס חנוכה

לקחת מוסר השכל, לקחת את המוסר לכל מקום שהולך

עשיית מלאכה כשהנרות דולקים
עשיית מלאכה בחנוכה

יראת ה' ראשית דעת – תלמד יראת שמים לפני החכמה

סעודות בחנוכה אם הם מצווה
חנוכה אסור בהספד ותענית

שמע בני מוסר אביך – אחרי ששמע מהאב לא יזלזל בדברי האם

יש מרבים במאכלי גבינה בחנוכה
אוכלים סופגניות

כי לוית חן הם לראשך – ע"י שמקבל מוסר החכמה תהיה מפוארת

כמה נרות מדליק בחנוכה
נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה
דין האלמנה בנרות חנוכה

כי לוית חן הם לראשך – חש בראשו, שיש הרהורים רעים, יעסוק בתורה. חש בגרונו, נכשל בלשון הרע, יעסוק בתורה ויתכפר אחרי שיחזור בתשובה

עני צריך למכור כסותו בשביל נרות חנוכה
גבאי צדקה צריכים להשגיח על העניים

גורלך תפיל בתוכנו – לא להתפתות לסדר שיש בין הלסטים

מקום הנחת נרות החנוכה
סדר הדלקת הנרות

בני אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם – לא רק מהדרך הגדולה, אלא גם מהקטנה

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מדליק שוב בבית
אבל לא מתענה ביום פקודת השנה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה
תטה לבך לתבונה – להטות הלב מכל התאוות לחכמה

331

תקציר

016

אבל מדליק נרות חנוכה בברכה ודינו בברכת שהחיינו
אם אבל יכול להדליק בבית הכנסת
לא לעלות לקבר בסיום השבעה בחנוכה

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד