הודעות שתייגו ‘חכמה’

עשיית מלאכה כשהנרות דולקים
עשיית מלאכה בחנוכה

יראת ה' ראשית דעת – תלמד יראת שמים לפני החכמה

יש מרבים במאכלי גבינה בחנוכה
אוכלים סופגניות

כי לוית חן הם לראשך – ע"י שמקבל מוסר החכמה תהיה מפוארת

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מברך שוב בבית
אסור לאבל להתענות בחנוכה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה.
תטה לבך לתבונה – להטות ליבו מתאוות העולם לחכמה

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מדליק שוב בבית
אבל לא מתענה ביום פקודת השנה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה
תטה לבך לתבונה – להטות הלב מכל התאוות לחכמה

015

נשים בעשיית מלאכה בראש חודש
לכוף את אשתו לעשות מלאכה בראש חודש

וכמטמונים תחפשנה – כשם שאין לו טורח לחפש המטמונים כך לא יהיה לו טורח לחפש את החכמה

016

אבל מדליק נרות חנוכה בברכה ודינו בברכת שהחיינו
אם אבל יכול להדליק בבית הכנסת
לא לעלות לקבר בסיום השבעה בחנוכה

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

017

חוטי ציצית שנסתבכו אם מותר להפרידם בשבת
הפרדת חוטי הציצית ביום חול

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

018

לעשות בצק לכבוד שבת ולהפריש ממנו חלה
גם אדם חשוב מצוה שישתדל להכין משהו לשבת

כי ה' יתן חכמה – למי ש- מפיו דעת ותבונה – ששומר את פיו

020

פשט טליתו וחוזר להתעטף אם מברך שוב
טלית שעשויה מצמר גפן ממה יהיו עשויין הציציות
אם צריך שיהיו הציציות מעבודת יד

כי תבוא חכמה בלבך – שלומד תורה, אז 'ודעת לנפשך ינעם', שמתקן את הנפש

021

אורך חוטי הציציות.
אם אשה או קטן יכולים להטיל ציציות.

'כי תבוא חכמה בלבך', שאין מי שיודע בך, אז 'ודעת לנפשך ינעם', מותר לך לפרסם עצמך.

035

מי שנשאר ער כל הלילה מה דינו לענין ברכות השחר וברכות התורה

אין מובטח שהחכמה תתקיים בידך עד שתהיה ירא שמים

080

מה מותר לעשות בין הנחת תפילין של יד לשל ראש

בדרך חכמה מספיק רמז, אולם במעגלי החכמה המסתעפים מן הדרך צריך הדרכה מאיש