הודעות שתייגו ‘ברכה’

043

לסמוך ברכת אלהי נשמה לברכת אשר יצר
סומא אם מברך הנותן לשכוי בינה או פוקח עורים
חרש אם מברך הנותן לשכוי בינה

גם כשמענישים לעתיד לבוא זה לא בתור נקמה אלא לזכך את נשמתו

044

ברכת שעשה לי כל צרכי ביום הכיפורים ובתשעה באב
נוסח ברכת המעביר חבלי שינה

לעתיד לבוא אדם יבין שה' מייסר אותו בגלל שאוהבו

053

לענות אמן כששומע ברכה מחבירו והוא באמצע פסוקי דזמרה
לענות אמן על החצי השני של הקדיש כשנמצא באמצע פסוקי דזמרה

שמירת המעשה והמחשבה יהיו סיבה להביא חיים לנפשך

067

משנכס אדר מרבים בשמחה
ישתדל לעשות את הדיון נגד הגוי בחודש אדר

עושר בבית הרשע הוא קללת ה', ואת אשר בנוה הצדיקים הוא ברכת ה'

070

כשקורא לנשים צריך לברך להן
סומא ואילם חייבים לשמוע מגילה מאחר

כאשר החכמים נוחלים כבוד בעולם הבא אז קלון הכסילים מתרומם, שמתחרטים

087

אם בירך בטעות על תפילין דר"ת

בכל עת ישכילו יותר לעמוד על דעת התורה

359

אם צריך לפשוט את המגילה
מתי מברך ברכה אחרונה לאחר קריאת המגילה

ברכת ה' יתברך היא על עם ישראל עצמו ולא רק לידו

376

מתי מברך על הנטילה
אם יש נטילה לחצאין

צריך שיהיה כוונה טובה באכילה

394

מה קודם תפילת ערבית או בדיקת חמץ
אם מותר לדבר בין ברכה לבדיקה ובתוך הבדיקה עצמה

שלא לדבר לשון הרע

395

בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים
אם אפשר למנות שליח וכיצד יעשה בענין הברכה

לכוון בשם ה'

425

דין ברכה על השתייה בלילה של חג השבועות

גם כאשר ה' מתנהג עם האדם במידת הדין צריך לשיר ולזמר

445

דיבור בין הברכה לטעימה

להתפלל שהאדם 'ישכח' את עצמו בבית המדרש

456

אוכל דברים כבושים בתוך הסעודה
יש ספק אם רשאי לברך כיצד ינהג

כל מעשיך יהיו לשם שמים

518

אם כל אחד יכול לברך לעצמו
נוהגים לאכול מראש כבש או איל

בכח התורה להכניע את האויבים והשונאים

552

ברכה שאין בה שם ומלכות
דילג תיבת אלוקינו

העוסק בתורה הופך את מדת הדין למדת הרחמים