הודעות שתייגו ‘בית הכנסת’

361

דין השוכח במנחה של ראש חודש יעלה ויבוא

צריך להודות לה' שנותן לנו את האפשרות לבוא לבית הכנסת

377

מים שספק אם נעשה בהם מלאכה
דין מי שיש לו מכה בידו לענין נטילת ידים

להרחיק את היצר הרע מבתי הכנסת ובתי המדרש

399

צרכי רבים אם מותר לעשותם בחול המועד
אם מותר לעשות ספסלים בבית הכנסת

צריך להודות לה' על עצם הדבר שיעץ לנו ללכת בדרך התורה

471

אם מקדשים בבית הכנסת
כשמקדש בבית הכנסת מי יטעם מהיין

לזכור את הדרשות

539

שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדוש
דיני זכרנו לחיים וכו'

בכל זמן יש ללכת לבית הכנסת

585

בדיני ברכת הטוב והמטיב

צריך להכנס לבית הכנסת באימה וביראה

599

אם מותר לקדש בחמר מדינה
אם מברכים ברכה אחרונה אחרי הקידוש

לבוא לבית הכנסת בכל מצב