הודעות שתייגו ‘בית הכנסת’

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מברך שוב בבית
אסור לאבל להתענות בחנוכה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה.
תטה לבך לתבונה – להטות ליבו מתאוות העולם לחכמה

011

הדלקת נרות חנוכה במסיבות
סדר ההדלקה בנרות חנוכה שבבית הכנסת

את נפש בעליו יקח – הגוזל כאילו נוטל נשמתו

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מדליק שוב בבית
אבל לא מתענה ביום פקודת השנה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה
תטה לבך לתבונה – להטות הלב מכל התאוות לחכמה

016

אבל מדליק נרות חנוכה בברכה ודינו בברכת שהחיינו
אם אבל יכול להדליק בבית הכנסת
לא לעלות לקבר בסיום השבעה בחנוכה

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

057

פירוש 'יהא שמיה רבא'
נכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור עונים יהא שמיה רבא

אם מתעסק בתורה ובמצוות לא יפחד מיום המיתה

068

לקרות את המגילה פעמיים
זמן קריאת המגילה
לקרוא ברוב עם, ואם יש הפרעות בבית הכנסת

אם יתחבר ללצים יהיה כמוהם, ואם יתחבר לענווים ימצאו מעשיו חן בעיני הבריות

107

מתי מותר לעשות צרכי רבים
אסור לעשות מלבושים לילד הנימול בחול המועד, וכן אין לבנות בנין בית הכנסת, ולסייד אותו, בחול המועד

בימי הנעורים יש לאגור ולאסוף, ובסוף הימים, לעיין בזה היטב

345

אם מותר ללמד מקצועות חול בית כנסת
לעשות סעודת מצוה בבית הכנסת, ומה מותר לאוכל או לשתות בה

צריך תחילה לסור מרע, ואח"כ להדבק בטוב

346

תלמידי חכמים אם מותרים לאכול ולשתות בבית הכנסת
עישון סיגריות בבית הכנסת
אם יש לחלק בין בית הכנסת לבית המדרש

אם יעשה האדם את כל ההשתדלויות שלו לסור מדרך הרע, מובטח לו שיגיע לדרך הטוב

349

אם מותר לעשן מבחינת הבריאות
לצמצם את העישון לאט לאט

ה' נותן את הפירות גם בעולם הזה

350

אסור לקצר את הדרך על ידי שעובר בבית הכנסת, ואפילו לדבר מצוה, ואפילו אם שוהה מעט
מותר רק כשנכנס כדי לקרוא לחבירו
מותר לקרוא דברי חולין לאור נר של בית הכנסת אבל לא בתוך בית הכנסת

אין ה' חפץ במות הרשעים

הלכות בית הכנסת

אין להדליק נר של חול מנר בית הכנסת
הלומד בבית הכנסת אם יכול להדליק סיגריה מנר של בית הכנסת
שמן שנמצא בו עכבר מת אם אפשר להדליק בו לנר בית הכנסת

אדם לעמל יולד זהו עמל התורה

352

אם מותר לנתוץ מקיר בית הכנסת כדי לעשות שם איצטבא
אם מותר לומר "חיים טובים" למתעטש בבית הכנסת

הרשעים רוצים לנתק מעליהם את עול המצוות

353

אם מותר לנשק בבית הכנסת

בזכות יוסף יתבטל עשו

הלכות קריאת המגילה

הברכות על קריאת המגילה
שכח לברך שהחיינו מה יעשה
בירך בבית הכנסת אם יחזור על הברכות כשמוציא את הנשים בביתו

ה' רוצה שהצדיקים יבקשו ואז יתן להם