קטגוריה: שונה הלכות

091

שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום
מורי הוראה צריכים ללמוד היטב את הלכות פסח
לא נופלים על פניהם בחודש ניסן

הזהר בין מעבירה קלה בין מעבירה חמורה

092

לגזור תענית ציבור בחודש ניסן
חתן וכלה אם יתענו בחודש ניסן

כדי להכניע את המידות הרעות, צריך קודם לחשוב בלב על גנותם

093

אין לומר מזמור 'יענך ה' ביום צרה' בחודש ניסן
מנהג טוב לקרוא בפרשת הנשיאים בחודש ניסן

לשמור על בריאות האדם בשביל עבודתו יתברך

094

ענין ברכת האילנות. גם נשים יברכו
אם צריך לברך דוקא על אילנות שמחוץ לעיר

הסתכל באחרים ותדע מה לא לעשות

095

צריך לברך ברכת האילנות רק על אילנות של מאכל, ואם צריך שני מיני אילנות
דין ברכת האילנות באילנות מורכבים

ללמוד תורה לשם שמים

096

להפליג בספינה הנוסעת בשבת לדבר מצוה ולדבר הרשות

ללכת בדרך האמצעית

097

לנקות את הבית לפסח
לבדוק בכיסי הילדים ובכיסי ילקוטיהם
זמן בדיקת החמץ

כל ההתחלות קשות

098

היכן צריך לבדוק את בדיקת החמץ

אחרית הפיתוי של היצר הרע מרה כלענה

099

אם צריך לתת חתיכות קטנות של פת בשעת הבדיקה
צריך לבדוק לאור נר של שעוה

לא לשקול איזה מצוה שווה יותר

100

שתי נרות קלועות אם חשיבי כאבוקה
דין פנס בבדיקת חמץ
בדיקה על ידי נב חלב, של שומן, ושל שמן

בימי הזקנה האדם מתחרט על מעשיו

101

אם בדק בנרות של חלב, שומן, או שמן, בדיעבד יצא
דין נרות פראפין, ופתילת צמר גפן טבולה בשמן
אם צריך לכבות את החשמל בעת בדיקת החמץ
מה הדין אם בדק בליל י"ג לאור הנר

כשאדם מתרחק מהתורה, הוא רע גם בבין אדם לחבירו

102

המפליג לדבר מצוה מותר לו להפליג אפי' בערב שבת
אם מותר להפליג בנהרות אפי' מערב שבת

בהתחלה הלימוד קשה, אבל אח"כ מוצא בלי יגיעה הרבה, ולבסוף בלי יגיעה כלל

103

חול המועד אסור בעשיית מלאכה
לכבד את חול המועד בכסות נקיה, מאכל ומשתה של בשר ויין
לשמח את הנשים בחול המועד

אם תעזור לאחרים ה' יתן לך סייעתא דשמיא

104

אם איסור מלאכה בחול המועד הוא מדאורייתא או מדרבנן
לנצל את חול המועד לתורה ולמצוות

ה' רואה את הכל

105

מתי מותר לעשות דבר האבד בחול המועד
צרכי רבים אם מותר לעשותם

אל תמתין עד שיגיע זמן הפרעון