קטגוריה: שונה הלכות

046

נסתפק אם בירך ברכת התורה
לפסוק דין קודם ברכות התורה

אם יבוא עם חשק חזק יוכל לעסוק יותר טוב בתורה
אם רוצה לחבר ספרים צריך יותר חריפות וחריצות

047

דין השומע קדושה, י"ג מידות, או שמע ישראל, קודם שיברך ברכות התורה

התורה כוללת הכל ולכן היא שוווה יותר מהכל

048

אם מותר ליסוע בערב שבת

מי שעוסק בתורה לשמה זוכה לאורך ימים, עושר וכבוד

049

חייב אדם לברך מאה ברכות כל יום, וגם הנשים חייבות.
גם בשבת ויום טוב צריך להשלים מאה ברכות
מתי נקרא יום לענין מאה ברכות
סעודה שלישית גם אחרי השקיעה מצטרף למאה ברכות

אורך ימים בימינה – לעתיד לבוא, בשמאלה עושר וכבוד – בעולם הזה

050

לעמוד כשאומרים ה' מלך, ברוך שאמר, ו'יברך דוד', ודין זקן או חולה
כשאומרים ה' מלך בשמחת תורה כשמקיפים עם הספר תורה

בעבור התורה ישיגו החיים
התומך בתורה בגדרים וסיגיים הוא משובח

051

ענין יום ט"ו בשבט
איסור תענית בט"ו בשבט
שלא אומרים תחנון ביום ט"ו בשבט

לא תסור התורה ממך במעשה ובמחשבה

052

עיטור השולחן בפירות בליל ט"ו בשבט
אם להניח את הפירות בליל ט"ו בשבט שחל בשבת לאחר ברכת המזון

לשמור ביותר שלא יכשל בדעתו ושכלו

053

לענות אמן כששומע ברכה מחבירו והוא באמצע פסוקי דזמרה
לענות אמן על החצי השני של הקדיש כשנמצא באמצע פסוקי דזמרה

שמירת המעשה והמחשבה יהיו סיבה להביא חיים לנפשך

054

עשיית מלאכה בערב שבת
מה מותר לעשות בערב שבת

כאשר תשמור את התורה, גם כשתוכיח לאחרים דבריך יהיו נשמעים

055

לענות ברוך הוא וברוך שמו באמצע פסוקי דזמרה
אם הפסיק בין אשרי לתהלה לדוד
אם הפסיק באמצע ברכת ישתבח

כשתשמר במעשה ובמחשבה לא תוכה באבני מכשול בדרך

056

מתפלל ביחיד והגיע לברכו לומר ברייתא דרבי עקיבא ואם יזכיר שם ה'
אם להפסיק לומר את הברייתא בין ישתבח ליוצר

גם בשכבך התורה תשמור עליך

057

פירוש 'יהא שמיה רבא'
נכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור עונים יהא שמיה רבא

אם מתעסק בתורה ובמצוות לא יפחד מיום המיתה

058

יש מנין בצמצום ואחד מתפלל אם אפשר לומר קדיש
אם אחד מהעשרה ישן מה הדין באמירת קדיש

אל תפחד בלי לחשוב אלא תהיה שקול ממי אתה מתיירא

059

קטן לא מצטרף לעשרה לקדיש
שיכור אם מצטרף לעשרה למנין דברים שבקדושה

אם האדם מרגיש אפס, ה' יתברך איתו

060

משמוש הכיסים בערב שבת

אם ראית חברך שחפץ להיטב לעניים אל תמנעהו
אל תמנע צדקה מהעני