קטגוריה: הלכות שבת

501

קטן שצריך להגדיל בליל שבת מה דינו
מי שעשה בר מצוה ולא ידוע אם הביא שתי שערות אם יכול להוציא אחרים ידי חובת קידוש

כשישראל יורדים עד לעפר, הקב"ה מגביהם

513

כוס מפלסטיק אם ראוי לקידוש
כמה צריך לטעום מהיין

לפעמים מרשע יוצא צדיק

519

קידש על היין ונשפך
קידש על הכוס ונמצא שהוא מים

עושים מצוות כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא

551

יין שריחו רע אם מקדשים עליו
יין מגיתו אם מקדשים עליו

אדם החוטא בורא לו מזיקים

557

יין שבפי ובסוף החבית לענין קידוש
יין שטעמו יין וריחו חומץ

הצרות בשביל לראות אם יעמוד האדם ביראת ה'

563

בקבוקי יין הנמכרים בחנויות מה דינם
מי שריית צימוקים מה ברכתם

מהי מידת הבטחון

593

599

אם מותר לקדש בחמר מדינה
אם מברכים ברכה אחרונה אחרי הקידוש

לבוא לבית הכנסת בכל מצב

605

קידש בליל שבת ולפני הסעודה יצא בחוץ לדבר
אם אכל כזית פת מועיל

דוד המלך ביקש שה' ימלא את בקשתו כדי שאח"כ יוכל להלל את ה'

611

אורז אם נקרא סעודה
מקדש ושמע שכנו אם יצא

לעתיד לבוא לא יצטרכו תפילות כי לא יהיו צרות

617

אם הקידוש תלוי במקום הדלקת הנרות

כל דבר שהוא מהקדמונים הוא חזק ויציב

623

מהו קידושא רבה
חולה שצריך לאכול בבוקר

כשאדם רוצה להתחזק בפעולות רוחניות, צריך לפני זה ללמוד את ההלכות הקשורות לזה

635

647

653