קטגוריה: הלכות שבת

096

להפליג בספינה הנוסעת בשבת לדבר מצוה ולדבר הרשות

ללכת בדרך האמצעית

102

המפליג לדבר מצוה מותר לו להפליג אפי' בערב שבת
אם מותר להפליג בנהרות אפי' מערב שבת

בהתחלה הלימוד קשה, אבל אח"כ מוצא בלי יגיעה הרבה, ולבסוף בלי יגיעה כלל

108

114

120

126

132

138

144

149

155

161

167

173

179