קטגוריה: הלכות ראש חודש

015

נשים בעשיית מלאכה בראש חודש
לכוף את אשתו לעשות מלאכה בראש חודש

וכמטמונים תחפשנה – כשם שאין לו טורח לחפש המטמונים כך לא יהיה לו טורח לחפש את החכמה

039

אם מותר להסתפר בראש חודש
אם מותר לגזוז צפורניים בראש חודש
אם מותר לגזוז ציפורניים כסדרם

יתן צדקה ולא יחשוש שמא יחסר לו

040

אם להתענות בערב ראש חודש
מי שהתענה בערב ראש חודש אם יכול להפסיק

תן צדקה ויתרבה ממונך

065

דין השוכח להזכיר יעלה ויבוא בתפילה
אל תקנא באיש חמס לעשות כמעשבו אם תראהו מצליח

115

116

141

165

166

216

261

262

287

288

311