קטגוריה: הלכות ספירת העומר

109

110

111

113

134

135

136

137

403

אם כששומע מהשליח ציבור ברכת ספירת העומר יוצא ידי חובה ומה תקנתו

לפנות לה' ישירות

404

זמן ספירת העומר
אם סיים ערבית בבין השמשות כיצד ינהג

אם אדם לומד בלילה, שאז אין לו טרדת פרנסה, רואים שהטענה שלא יכל ללמוד במשך היום בגלל הפרנסה, היא אמת

405

המתפלל ערבית מבעוד יום כיצד ינהג בענין הספירה

מי שנותן צדקה זוכה ומקבל פני שכינה

הלכות ספירת העומר

אם לספור אחרי קדיש תתקבל או אחר עלינו לשבח
קריאת פרקי אבות בשבתות שבימי הספירה

כשה' מתנהג במידת הדין צריך יותר רחמים

408

לא ספר לילה אחד מה דינו
אם צריך לספור שוב בבוקר

צריך שימי האדם יהיו כל הזמן בתשובה

409

נסתפק אם ספר בלילה הקודם מה דינו
ספר בהרהור מה דינו

אדם שלומד תורה לא מגיע לעוונות

413

נזכר בבין השמשות שלא ספר יום קודם
כתב כך וכך לעומר מה דינו

כשה' דן את האדם הוא מחשב מראש שיהיה דין זה צודק גם כלפי כל הנוגעים אליו