קטגוריה: הלכות סדר היום

061

היה עומד כשהתחילו קדיש אם רשאי לשבת
אם צריך להעיר למי שיושב באמצע קדיש

לא תמנע טוב מבעליו, מהצריך אל הטוב

062

כשעמד בשעת אמירת הקדיש מפני זקן או חכם כיצד ינהג
אם יכול לעמוד תמיד בשעת אמירת הקדיש

להודיע לחבירו שיש לו עליו טינה

063

לעבור לפני האומר קדיש
האומר קדיש אם צריך להשוות רגליו
לפסוע שלוש פסיעות בסיום כל קדיש
לומר ולעלמי עלמיא

אל תלונן על אדם אם הוא לא רשע

064

נוהגים לומר בליל ראש חודש מזמור ברכי נפשי
אם מותר להכריז בין הקדיש לתפילת ערבית, ראש חודש

אפי' שהמריבה לא על חנם, אם הוא לא רשע, אל תריב עמו

079

אם צריך להניח תפילין כשקורא פסוק שמע ישראל בסדר הקרבנות, וכשקורא פרשה ראשונה של שמע לפני התפילה

אם תקשיב לקול ה', כל ימי שנותיך שנות חיים

080

מה מותר לעשות בין הנחת תפילין של יד לשל ראש

בדרך חכמה מספיק רמז, אולם במעגלי החכמה המסתעפים מן הדרך צריך הדרכה מאיש

081

זמן הנחת תפילין
דין החולץ תפילין ונכנס לבית הכסא

גם אם תרוץ לא תכשל במעשיך

082

אם ההלכה בתפילין כרש"י או כר"ת
אם צריך להניח שתי זזוגות תפילין

ההולך בדרך ה' צריך לילך ביסורים עד שמגיע לדרך הישר
לא לקפוץ למעלה ממדרגתו

083

מי יכול להניח תפילין דר"ת
בחורים רווקים אם יכולים להניח תפילין דר"ת

להתגבר על היצר בדרך

085

אם להניח תפילין של רש"י ור"ת ביחד

לא לשבור את התאווה עד לקצה האחרון בפעם אחת

086

מה לכיון בהנחת התפילין של רש"י ור"ת
אם להניח במנחה תפילין דרש"י כסברת שמושא רבא

לפרסם דרך הרעה של רשעים

087

אם בירך בטעות על תפילין דר"ת

בכל עת ישכילו יותר לעמוד על דעת התורה

088

מקום הנחת תפילין
דין איטר יד בהנחת תפילין

קובץ על יד ירבה

089

אם מותר להניח תפילין בבין השמשות
אבל אם מניח תפילין

אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה

145