קטגוריה: הלכות סדר היום

038

גם נשים אומרות תיקון חצות
תלמידי חכמים אם אומרים תיקון חצות

התורה מרפאת את מחלות הנפש

041

איסור להגות את שם ה'
לומר שם אדנות או אהיה באותיותיו
לומר אביי הוה מסדר וכו'

כשם שאב מפייס לבנו לאחר המכה, כך ה'

043

לסמוך ברכת אלהי נשמה לברכת אשר יצר
סומא אם מברך הנותן לשכוי בינה או פוקח עורים
חרש אם מברך הנותן לשכוי בינה

גם כשמענישים לעתיד לבוא זה לא בתור נקמה אלא לזכך את נשמתו

044

ברכת שעשה לי כל צרכי ביום הכיפורים ובתשעה באב
נוסח ברכת המעביר חבלי שינה

לעתיד לבוא אדם יבין שה' מייסר אותו בגלל שאוהבו

045

מהרהר, כותב, או שומע דברי תורה, אם צריך לברך ברכות התורה

כשמחליף עם חבירו דברי תורה אף אחד לא חסר כלום

046

נסתפק אם בירך ברכת התורה
לפסוק דין קודם ברכות התורה

אם יבוא עם חשק חזק יוכל לעסוק יותר טוב בתורה
אם רוצה לחבר ספרים צריך יותר חריפות וחריצות

047

דין השומע קדושה, י"ג מידות, או שמע ישראל, קודם שיברך ברכות התורה

התורה כוללת הכל ולכן היא שוווה יותר מהכל

049

חייב אדם לברך מאה ברכות כל יום, וגם הנשים חייבות.
גם בשבת ויום טוב צריך להשלים מאה ברכות
מתי נקרא יום לענין מאה ברכות
סעודה שלישית גם אחרי השקיעה מצטרף למאה ברכות

אורך ימים בימינה – לעתיד לבוא, בשמאלה עושר וכבוד – בעולם הזה

050

לעמוד כשאומרים ה' מלך, ברוך שאמר, ו'יברך דוד', ודין זקן או חולה
כשאומרים ה' מלך בשמחת תורה כשמקיפים עם הספר תורה

בעבור התורה ישיגו החיים
התומך בתורה בגדרים וסיגיים הוא משובח

053

לענות אמן כששומע ברכה מחבירו והוא באמצע פסוקי דזמרה
לענות אמן על החצי השני של הקדיש כשנמצא באמצע פסוקי דזמרה

שמירת המעשה והמחשבה יהיו סיבה להביא חיים לנפשך

055

לענות ברוך הוא וברוך שמו באמצע פסוקי דזמרה
אם הפסיק בין אשרי לתהלה לדוד
אם הפסיק באמצע ברכת ישתבח

כשתשמר במעשה ובמחשבה לא תוכה באבני מכשול בדרך

056

מתפלל ביחיד והגיע לברכו לומר ברייתא דרבי עקיבא ואם יזכיר שם ה'
אם להפסיק לומר את הברייתא בין ישתבח ליוצר

גם בשכבך התורה תשמור עליך

057

פירוש 'יהא שמיה רבא'
נכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור עונים יהא שמיה רבא

אם מתעסק בתורה ובמצוות לא יפחד מיום המיתה

058

יש מנין בצמצום ואחד מתפלל אם אפשר לומר קדיש
אם אחד מהעשרה ישן מה הדין באמירת קדיש

אל תפחד בלי לחשוב אלא תהיה שקול ממי אתה מתיירא

059

קטן לא מצטרף לעשרה לקדיש
שיכור אם מצטרף לעשרה למנין דברים שבקדושה

אם האדם מרגיש אפס, ה' יתברך איתו