קטגוריה: הלכות תפילה

050

לעמוד כשאומרים ה' מלך, ברוך שאמר, ו'יברך דוד', ודין זקן או חולה
כשאומרים ה' מלך בשמחת תורה כשמקיפים עם הספר תורה

בעבור התורה ישיגו החיים
התומך בתורה בגדרים וסיגיים הוא משובח

053

לענות אמן כששומע ברכה מחבירו והוא באמצע פסוקי דזמרה
לענות אמן על החצי השני של הקדיש כשנמצא באמצע פסוקי דזמרה

שמירת המעשה והמחשבה יהיו סיבה להביא חיים לנפשך

055

לענות ברוך הוא וברוך שמו באמצע פסוקי דזמרה
אם הפסיק בין אשרי לתהלה לדוד
אם הפסיק באמצע ברכת ישתבח

כשתשמר במעשה ובמחשבה לא תוכה באבני מכשול בדרך

056

מתפלל ביחיד והגיע לברכו לומר ברייתא דרבי עקיבא ואם יזכיר שם ה'
אם להפסיק לומר את הברייתא בין ישתבח ליוצר

גם בשכבך התורה תשמור עליך

057

פירוש 'יהא שמיה רבא'
נכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור עונים יהא שמיה רבא

אם מתעסק בתורה ובמצוות לא יפחד מיום המיתה

058

יש מנין בצמצום ואחד מתפלל אם אפשר לומר קדיש
אם אחד מהעשרה ישן מה הדין באמירת קדיש

אל תפחד בלי לחשוב אלא תהיה שקול ממי אתה מתיירא

059

קטן לא מצטרף לעשרה לקדיש
שיכור אם מצטרף לעשרה למנין דברים שבקדושה

אם האדם מרגיש אפס, ה' יתברך איתו

061

היה עומד כשהתחילו קדיש אם רשאי לשבת
אם צריך להעיר למי שיושב באמצע קדיש

לא תמנע טוב מבעליו, מהצריך אל הטוב

062

כשעמד בשעת אמירת הקדיש מפני זקן או חכם כיצד ינהג
אם יכול לעמוד תמיד בשעת אמירת הקדיש

להודיע לחבירו שיש לו עליו טינה

063

לעבור לפני האומר קדיש
האומר קדיש אם צריך להשוות רגליו
לפסוע שלוש פסיעות בסיום כל קדיש
לומר ולעלמי עלמיא

אל תלונן על אדם אם הוא לא רשע

064

נוהגים לומר בליל ראש חודש מזמור ברכי נפשי
אם מותר להכריז בין הקדיש לתפילת ערבית, ראש חודש

אפי' שהמריבה לא על חנם, אם הוא לא רשע, אל תריב עמו

089

אם מותר להניח תפילין בבין השמשות
אבל אם מניח תפילין

אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה

206

207

208