קטגוריה: הלכות סעודה

445

דיבור בין הברכה לטעימה

להתפלל שהאדם 'ישכח' את עצמו בבית המדרש

448

לתת מאכל לבהמה לפני אכילתך
מה הדין בבהמת אחרים

אם תחזור על לימודך תוסיף לקח

449

אם צריך שיטעמו המסובים מכוס הקידוש
אם מותר להניח פת בתוך פירות כבושים

אנשים שהתקדשו ה' מעיר אותם גם בלי רעש

450

יין פוטר שאר מיני משקין
מה הדין כשמקדש על כוס יין בשבת

ה' מעכב את הפורענות לעולם כדי לתת זמן לחזור בתשובה

451

דין השומעים את הקידוש אם טעמו מן היין
אם צריכים לטעום מהיין

מי שמחזיק תלמיד חכם, לעתיד לבוא מלמדים אותו תורה

452

דין השותה יין רביעית או פחות מכך
דין השותה יין לפני הסעודה

צריך באופן כללי להשתמש במידת השלום שהיא הדרך הטובה והישרה

454

האוכל עוגה קודם הסעודה
האוכל פרות קודם הסעודה

שלא להתייאש בגלל החטאים

455

דין השותה מים בתוך הסעודה
השותה שכר בתוך הסעודה

על ידי תשובה מאהבה זדונות נעשות לו זכויות

456

אוכל דברים כבושים בתוך הסעודה
יש ספק אם רשאי לברך כיצד ינהג

כל מעשיך יהיו לשם שמים

457

דין האוכל פרות קודם הסעודה
אכל פרי בתוך הסעודה והביאו לו מאותו פרי לקינוח

החוזר בתשובה מאהבה זדונותיו נעשו לזכויות

458

אכל בתוך הסעודה סלט והביאו בסוף מלפפון לקינוח

צריך להודות לה' כשאין לאדם צרה כלל

460

אם מותר ללכת למקום אחר באמצע הסעודה
אוכל משהו שברכתו בורא נפשות והלך ממקומו

המצווה של שמחת חתן וכלה

461

אוכל עוגה ויצא מביתו

כמו ששיר מענג את האדם כך התורה מענגת אותו

462

דין ההולך ממקום למקום
אכל פחות מכשיעור ויצא והשלים לשיעור

צריך לירא מה' בכל הענינים

463

אוכל סעודה של פת והפסיק באמצע

מעלת היראת שמים של המלמד