קטגוריה: הלכות השכמת הבוקר

028

נגיעה במלבושים קודם נטילת ידים
זמן ברכות השחר

צריך להיות בקי בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה

029

נטילת ידים באמבטיה
הנוגע ברגליו אם צריך נטילה

על ידי החסד והאמת נמצא חן בעיני אלוקים ואדם

031

מה יעשה כשנתעורר לו צורך לצאת לנקביו

בכל עניניך תן דעתך לעשות מעשיך שיבוא תועלת לקיים דבר ה'

032

לנהוג צניעות בבית הכסא
דיבור בבית הכסא

אפי' שבתחילה הדבר לא ישר, אם הכוונה לשם שמים, יצא דבר ישר ומתוקן

033

דין השוכח לברך אשר יצר

לא להקל בדבר שהוא לגדר וסייג

034

מתי זמן השינה
לחבר יום ולילה בלימוד

רק יראת שמים גורמת לאדם להיות בעל נימוסין

035

מי שנשאר ער כל הלילה מה דינו לענין ברכות השחר וברכות התורה

אין מובטח שהחכמה תתקיים בידך עד שתהיה ירא שמים

037

זמן חצות הלילה
אמירת תיקון חצות בבית החתן, ובעלי הברית

הגדר לא יזיק אלא יועיל

038

גם נשים אומרות תיקון חצות
תלמידי חכמים אם אומרים תיקון חצות

התורה מרפאת את מחלות הנפש

041

איסור להגות את שם ה'
לומר שם אדנות או אהיה באותיותיו
לומר אביי הוה מסדר וכו'

כשם שאב מפייס לבנו לאחר המכה, כך ה'

043

לסמוך ברכת אלהי נשמה לברכת אשר יצר
סומא אם מברך הנותן לשכוי בינה או פוקח עורים
חרש אם מברך הנותן לשכוי בינה

גם כשמענישים לעתיד לבוא זה לא בתור נקמה אלא לזכך את נשמתו

044

ברכת שעשה לי כל צרכי ביום הכיפורים ובתשעה באב
נוסח ברכת המעביר חבלי שינה

לעתיד לבוא אדם יבין שה' מייסר אותו בגלל שאוהבו

045

מהרהר, כותב, או שומע דברי תורה, אם צריך לברך ברכות התורה

כשמחליף עם חבירו דברי תורה אף אחד לא חסר כלום

046

נסתפק אם בירך ברכת התורה
לפסוק דין קודם ברכות התורה

אם יבוא עם חשק חזק יוכל לעסוק יותר טוב בתורה
אם רוצה לחבר ספרים צריך יותר חריפות וחריצות

047

דין השומע קדושה, י"ג מידות, או שמע ישראל, קודם שיברך ברכות התורה

התורה כוללת הכל ולכן היא שוווה יותר מהכל