קטגוריה: הלכות ברכות

613

ברכה על דבר שאין גידולו מן הארץ
הגומע ביצה חיה

על עצם הבקשה לסליחה צריך לבקש סליחה

614

מתי מברכים על יין הגפן
אם מברכים על אוכל לרפואה

ה' יכול להשפיל ולהרים ברגע

615

מאכל של איסור
מעשה שבת שבישל ישראל

לשון חכמים ברכה

616

חולה האוכל ביום הכפורים
ריבה של חבושים

להגביר את היצר הטוב

618

ברכת מרק ירקות
פרי שיש בו ספק

בזכות התורה נקרע הים

620

אם מברכים על מאכל שלא הובא לפניו
לומדים כל הלילה מה דינם

צריך להודות לה' על עצם הזכות להודות לו…

621

בירך על הפירות בסתם
שתה ערק ורוצה למתק במשהו שברכתו שהכל

תחילה צריך להסיר את הרע ואח"כ לידבק בטוב

622

בירך על מין אחד והביאו מין אחר
פרי – פ' דגושה

תפילת החפץ חיים

624

625

626

627

628

מה הדין בספק ברכות

עיקר התפילה לצאת מהגלות בשביל צער השכינה