קטגוריה: הלכות ברכות

552

ברכה שאין בה שם ומלכות
דילג תיבת אלוקינו

העוסק בתורה הופך את מדת הדין למדת הרחמים

553

בירך על הפירות סתם

מה מעלת העשיר באמת

554

לחזור לברך על מין אחר

הרשעים, אם לא נהנים מחיי שעה, אין להם הנאה בעולם הזה

555

ברכת הקפה
בירך על פת בורא מיני מזונות

לא הקפדן מלמד

556

בירך בורא מיני מזונות על כל מאכל
ברכת פירות העץ כשהם קטנים

מה ההוכחה שיש מחורבן בית המקדש

558

ברכה על מרקחת אתרוגים
פירות אדמה שדרכם לאוכלם חיים

מעלת מידת האמת

559

פירות שדרכם לאוכלם חיים
פירות בסוף הסעודה

ה' תיכנן את העולם לפי התורה

560

השותה שמן זית

פירות שרסקם
מעלת הצדקה וגמילות חסדים

561

שומשמין בדבש
מיני מתיקה מעמילן של חיטה

צריך לקבל הכל באהבה

562

פרי שיש ספק בברכתו

מעלת המקבל ישועה מה'

564

פרי עם ספק בברכתו האחרונה
אכל כזית אורז ועוגה

צריך לעשות כל הזמן תשובה

565

אכל פרי האדמה ופת הבאה בכיסנין

מהי ההצלחה בשותפות…

566

פת הבאה בכיסנין בשיעור ד' ביצים

לפעמים המעשה יותר גדול ממה שנראה

567

מתי מברך אדם ברכה אחרונה
עיסה שנילושה בדבש

החסד שמשלמים לאיש כמעשהו

582

הכניס לפיו אוכלין בלי ברכה

בחומר עוון לשון הרע