קטגוריה: הלכות חודש אדר ופורים

363

הסדר הנכון בתפילה כשחל פורים במוצאי שבת
אם מותר לאחוז מגילת אסתר בלי מטפחת

מעלת הטלית

364

לדקדק שלא לחסר מילים מהמגילה
כשיש רעש השליח ציבור צריך להמתין

מי שעוסק בתורה לא צריך לדאוג על הפרנסה

365

נכון שכל אחד יחזיק מגילה כשרה
דין מי שאין לו מגילה כשרה

ה' עוזר במלחמה למי שלומד תורה

367

באיזה טעויות מדקדקים בקריאת המגילה
דיבור בעת קריאת המגילה

הגמול שישיב ה' לרשעים

368

אם מותר להפסיק באמצע קריאת המגילה
אם אפשר לברך ברכת הלבנה באמצע קריאת המגילה

369

דין הקורא את המגילה מתנמנם
אמירת ארבעה פסוקים על ידי הקהל בקול

שלימות האדם תלויה בהתעסקות בתורה

370

דין מעוברות, מינקות, יולדות, ואשה שהפילה, אם חייבות בתענית אסתר

כל קיום העולם תלוי בתינוקות של בית רבן

371

דין חולה שאין בו סכנה בתענית אסתר
כשהתענית הוקדמה ליום חמישי וטעו ואכלו בה

צריך תמיד לזכור שה' הוא האדון על כל הארץ

373

לומר עשרת בני המן בנשימה אחת
הנוסחאות שבמגילה

שבח לה' יתברך על שזן ומפרנס אותנו

374

אם מברכים לנשים ברכה ראשונה ואחרונה
אם קטנים מצטרפים לעשרה

השכר על ההתגברות בקושי ללמוד

684

685

686

ה

687

א מ

688