קטגוריה: הלכות ט"ו בשבט

051

ענין יום ט"ו בשבט
איסור תענית בט"ו בשבט
שלא אומרים תחנון ביום ט"ו בשבט

לא תסור התורה ממך במעשה ובמחשבה

052

עיטור השולחן בפירות בליל ט"ו בשבט
אם להניח את הפירות בליל ט"ו בשבט שחל בשבת לאחר ברכת המזון

לשמור ביותר שלא יכשל בדעתו ושכלו

347

אם חל ט"ו בשבט בשבת מתי יברכו על הפירות

כל חפצו של האדם יהיה רק בתורה