קטגוריה: הלכות חנוכה

303

304

305

307

308

309

310

313

600

אם מדליקים מהנרות הסמוכים
כשנכבו הנרות אם צריך להדליקם שוב

החסד של הקב"ה הוא חסד גמור

601

אם צריך להחליף את הפתילות
אם אפשר להדליק מנר לנר

גם כשה' מתנהג במידת הדין צריך להלל אותו

602

הדלקה עושה מצוה

המבזה את הצדיק מקבל עונש בעולם הזה ובעולם הבא

603

הדלקה עושה מצוה
מה יעשה סומא

אדם שלומד תורה שמח תמיד

604

צריך להדליק במקום ההנחה
מה הדין כשבעל הבית חולה

ה' שומע תמיד את תפלת האביון

606

מדליקים מנר לנר
אם צריך להחליף את הפתילות

היסורים מכפרים את העוונות

607

מה נחשב נרות של מצוה
הדליק והרוח כיבתה את הנרות

הצדיקים אומרים את תהלות ה' מבלי לתכנן