קטגוריה: הלכות חודש אלול וסליחות

533

כיצד סדר התקיעות
זמן תקיעת שופר

כשאדם דואג יאכל משהו אדום

534

כשהמקום לא נקי מה יעשו לגבי התקיעות
שופר ממה צריך להיות עשוי
—-
צריך לדעת שעל הכל יביא האלקים במשפט

535

כמה שיעור השופר
יחיד שמתפלל מוסף אם יפסיק לשופר

מי שלמד תורה מקטנותו התביעה עליו יותר גדולה

536

שבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים מכפרים על כל יום מימי השבוע שבמשך השנה
לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב

כשאדם מתבטל מהתורה, הגזירות הרעות יכולות לבוא עליו

537

הוספת פסוקים בעשרת ימי תשובה
דין האל הקדוש והמלך הקדוש

מחשבה רעה ה' לא מצרפה למעשה

538

טעה וחתם האל הקדוש
טעה וחתם מלך אוהב צדקה ומשפט

הביזיונות לאדם נשלחו משמים

539

שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדוש
דיני זכרנו לחיים וכו'

בכל זמן יש ללכת לבית הכנסת

540

סיים תפלתו ונזכר שלא אמר זכרנו לחיים וכו'
נהגו להרבות בצדקה ובמעשים טובים

במקום שאין אנשים היצר הרע משתדל להחטיאו