קטגוריה: הלכות חודש אלול וסליחות

515

לומר לדוד מזמור
איך יתנהג בתפלות בראש השנה

לימוד תורה חשוב יותר מהקרבת קרבנות

516

נוסח הקידוש בליל ראש השנה
דין ראש השנה שחל בשבת

כשמגיעים לעולם האמת רואים מדוע הגיעו על האדם כל היסורים

517

מנהג הסימנים שבראש השנה
דין התמרים

הרוצה להיות בשמחה עליו להתגבר על היצר הרע

518

אם כל אחד יכול לברך לעצמו
נוהגים לאכול מראש כבש או איל

בכח התורה להכניע את האויבים והשונאים

520

אם לאכול דברים חריפים
אם לאכול דג

ת"ח שגגות נעשים כזדונות

521

מתי לומר את הפיוטים
אם לומר תכתבנו לחיים טובים בחזרת הש"צ

הטענה על האומרים שא"א לקיים את כל המצוות

522

לא אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור והטעם
סדר קריאת התורה בראש השנה

היסורים בגלל החטאים

523

סדר קריאת התורה
סדר העולים לתורה

עצה לגאווה ועצבות

525

נסתפק אם קידש בליל שבת
קידוש בליל יום טוב אם הוא מדאורייתא או דרבנו
נשים חייבות בקידוש ביום טוב

החטאים גורמים לאדם עצבות

526

ברכת שהחיינו בתקיעת שופר
לומר שיכוונו לצאת ידי חובה

ה' מסתיר פניו בגלל החטאים

527

עניית ברוך הוא וברוך שמו
כיסוי השופר

אדם שלבו לא טהור כאילו אין לו לב

528

אם צריך לתקוע מעומד
מי חייב לשמוע קול שופר

צריך להיות בדרך הממוצעת

529

אם נשים חייבות בשופר והמסתעף

לפעמים אפשר ללמוד מהרשעים עצמם איך עובדים את ה'

530

כמה תקיעות חייב לשמוע בראש השנה
דיבור בין הברכה לתקיעה

צריך שמיד שמדבר יהיה רק תהלות ותשבחות לה' יתברך

מקום התקיעה
סדר תפלת מוסף

הרוצה להנצל מהיצר הרע יקבל את כל היסורים באהבה