קטגוריה: שונה הלכות

סיפור נס חנוכה

לקחת מוסר השכל, לקחת את המוסר לכל מקום שהולך

עשיית מלאכה כשהנרות דולקים
עשיית מלאכה בחנוכה

יראת ה' ראשית דעת – תלמד יראת שמים לפני החכמה

סעודות בחנוכה אם הם מצווה
חנוכה אסור בהספד ותענית

שמע בני מוסר אביך – אחרי ששמע מהאב לא יזלזל בדברי האם

יש מרבים במאכלי גבינה בחנוכה
אוכלים סופגניות

כי לוית חן הם לראשך – ע"י שמקבל מוסר החכמה תהיה מפוארת

כמה נרות מדליק בחנוכה
נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה
דין האלמנה בנרות חנוכה

כי לוית חן הם לראשך – חש בראשו, שיש הרהורים רעים, יעסוק בתורה. חש בגרונו, נכשל בלשון הרע, יעסוק בתורה ויתכפר אחרי שיחזור בתשובה

להזדרז בהכנת צרכי שבת
לכבד את השבת אפי' בדבר מועט

בני אם יפתוך חטאים אל תובא – יפתוך להתייאש מהעבירות, אל תשמע ליצר הרע אלא חזור בתשובה

עני צריך למכור כסותו בשביל נרות חנוכה
גבאי צדקה צריכים להשגיח על העניים

גורלך תפיל בתוכנו – לא להתפתות לסדר שיש בין הלסטים

מקום הנחת נרות החנוכה
סדר הדלקת הנרות

בני אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם – לא רק מהדרך הגדולה, אלא גם מהקטנה

גובה מקום הדלקת הנרות
דין הדר בעליה

מנע רגלך מנתיבתם – להזהר גם לא ללכת לידם

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מברך שוב בבית
אסור לאבל להתענות בחנוכה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה.
תטה לבך לתבונה – להטות ליבו מתאוות העולם לחכמה

011

הדלקת נרות חנוכה במסיבות
סדר ההדלקה בנרות חנוכה שבבית הכנסת

את נפש בעליו יקח – הגוזל כאילו נוטל נשמתו

הוצאות שבת ויו"ט לא קצוב מר"ה
מותר ללוות בריבית דרבנן לעונג שבת
כשמוכרי הדגים מייקרים את השער

חכמות בחוץ תרונה – אדם שלומד, גם כשהולך בחוץ צריך שתורתו תלך איתו

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מדליק שוב בבית
אבל לא מתענה ביום פקודת השנה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה
תטה לבך לתבונה – להטות הלב מכל התאוות לחכמה

331

תקציר

015

נשים בעשיית מלאכה בראש חודש
לכוף את אשתו לעשות מלאכה בראש חודש

וכמטמונים תחפשנה – כשם שאין לו טורח לחפש המטמונים כך לא יהיה לו טורח לחפש את החכמה